Mittetulundusühingu  JÕGEVA KAMMERKOOR

P õ h i k i r i

 

1.       Üldsätted

1.1             Mittetulundusühing Jõgeva Kammerkoor (edaspidi koor) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2             Mittetulundusühingu nimi on Jõgeva Kammerkoor ning ühingu asukoht on Jõgeva linn, Eesti Vabariik.

1.3             Koori eesmärgiks on hea koorilaulu kultuuri viljelemine ja propageerimine, Jõgeva linna ja maakonna kultuurielu edendamine, lauljate ja kuulajate esteetiline arendamine, koori liikmete muusikaline harimine.

1.4             Kooril on oma pangaarve, pitsat ja muu sümboolika.

 

2.  Kammerkoori liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord ning tingimused

2.1             Koori liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga muusikaliste võimetega füüsiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2             Koori liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele avalduse.

2.3             Koori liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus dirigendi ettepanekul 1 kuu jooksul.

2.4             Koorist väljaastumiseks esitab liige dirigendile suulise teatise mille kinnitab juhatus.

2.5             Koori liikme võib koorist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

2.5.1       kahjustab oma tegevusega koori nime või mainet;

2.5.2       on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või koori organite poolt talle pandud kohustused;

2.5.3       ei ole majandusaasta lõpuks tasunud koori liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;

2.5.4       ei ole viimase 1 aasta jooksul ilma mõjuva põhjuseta osalenud ühelgi koori üldkoosolekul, proovil või koori poolt korraldatud üritusel.

 

3.   Liikmete õigused ja kohustused

3.1      Koori liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

3.1.1  osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

3.1.2  olla valitud koori organite liikmeks;

3.1.3  saada koori juhatuselt ja muudelt organitelt teavet koori tegevuse kohta;

3.1.4  kasutada ettenähtud korras koori vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

 

3.2.      Koori liige on kohustatud:

3.2.1  järgima koori põhikirja, kodukorda ja häid tavasid;

3.2.2  osalema koori tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;

3.2.3  tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks koori liikmemaksu;

3.2.4  koorist lahkuda sooviv liige on kohustatud likvideerima kahe kuu jooksul oma võlgnevused (tagastama esinemisrõivad ja muu koori vara, tasuma liikmemaksu osaletud perioodi eest jne).

 

4.1  Üldkoosolek

4.1       Koori kõrgeimaks organiks on koori üldkoosolek.

4.2            Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

  4.2.1  põhikirja ja eesmärgi muutmine; 

  4.2.2  koori juhatuse liikmete, koorivanema ja revidendi valimine 2 aastaks ja vajadusel nende ennetähtaegne tagasikutsumine;

  4.2.3  koori majandusaasta aruande kinnitamine;

  4.2.4  koori aastaeelarve kinnitamine;

  4.2.5  koori liikmemaksu suuruse määramine;

  4.2.6  koori kodukorra vastuvõtmine ja muutmine;

  4.2.7  teiste koori tegevust puudutavate küsimuste otsustamine.

 

4.3.      Koori üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

4.3.1  vähemalt 1 kord aastas;

4.3.2  juhul, kui seda nõuab vähemalt 1/10 koori liikmetest; 

4.3.3   muudel juhtudel, kui koori huvid seda nõuavad.

 

4.4            Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele vähemalt 7 päeva ette.

4.5            Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole koori liikmetest.

4.6            Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud koori liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.  

4.7            Põhikirja muutmiseks ning kodukorra vastuvõtmiseks või muutmiseks on vajalik 2/3 koori liikmete nõusolek.

 

5.  Juhatus

5.1      Koori igapäevast tegevust juhib ja koori esindab juhatus, kuhu kuulub 3-5 liiget.

5.2            Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.

5.3             Koori dirigent ja koorivanem kuuluvad juhatusse ametikoha järgi.

5.4             Juhatuse tööd korraldab koorivanem, kes on ühtlasi juhatuse esimees.

5.5             Juhatus esindab koori kõigis õigustoimingutes.

5.6            Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.

5.7   Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

       5.7.1  juhatuse aseesimehe valimine;

       5.7.2  koori igapäevategevuse korraldamine;

       5.7.3  koori liikmete arvestuse pidamise ja liikmemaksude kogumise korraldamine; 

       5.7.4  koori tegevuskava ja eelarve koostamine;

       5.7.5  majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine;

          5.7.6 koori vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.8    koori juhatusel on õigus moodustada juhatuse juurde vajadusel nii ühekordseid kui alalisi toimkondi või anda nii ühekordseid kui alalisi ülesandeid koori liikmetele vastastikusel kokkuleppel.

 

6.  Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine.

6.1      Koori ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

6.2      Koori likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3            Tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslik juriidilisele isikule.

 

 

Mittetulundusühingu Jõgeva Kammerkoor põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 29. novembril 2005. a.

 

Põhikirja muudetud MTÜ Jõgeva Kammerkoor üldkoosolekul 27. novembril 2007. aastal Jõgeva linnas